Vedtekter for Namsosmartnan

1. Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjemaet foreligger i utfylt og undertegnet stand. Påmeldingene er bindende, og utstilleren hefter for den totale standleien. Ved evt. kansellering kan innbetalt standleie refunderes hvis samme areal selges til en annen utstiller for samme pris. Dette gjelder ikke påmeldingsavgiften. Etter at utstiller og arrangør er enige om standplassering, kan ikke en eventuell senere klage over denne plassering aksepteres.

2. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering. eller eventuelt redusere påmeldte areal, hvis utstillingen blir fulltegnet. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.

3. Ved påmelding senere enn 1 mnd før utstillingen, må standleien betales ved påmelding.

4. Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standareal. Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

5. Fremleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firma som har betalt påmeldingsavgift kan delta på utstillingen.

6. Bare varer og tjenester som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte gjenstander må ikke fjernes fra standen i utstillingstiden uten arrangørens skriftlige samtykke.

7. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand. Der er ikke tillatt å foreta utdeling av reklamemateiell o.l. utenfor inngangen til NamsosMartnan sitt område.

8. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr o.l. må meldes til arrangøren, og arrangørens bestemmelser om bruk av slike virkemidler må nøye overholdes. Bruk av stemmeforsterker er forbudt.

9. Utstilleren er ansvarlig for skader som de påfører utstillerplass, anlegg og personer. Myndighetenes og arrangørens instrukser og anvisninger må nøye overholdes.

10. Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonteringens slutt, men påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr eller tredje persons eiendeler. Utstilleren må selv dekke alle nødvendige forsikringer.

11. Utstilleren må selv sørge for all transport, montering, pakking og bortkjøring av egne varer og dekorasjonsmateriell. Det vil bli satt opp egne søppelcontainere, som kan benyttes fritt av utstillere. Disse vil bli tømt hver dag mellom kl 07-0830. Alt gods til utstilleren må være godt merket med navn og standens nummer.

12. Arrangøren besørger vanlig daglig renhold utenfor stands. Ekstra renhold må bestilles spesielt og utføres for utstillers regning.

13. Når utstillingen er demontert, skal standen leveres tilbake fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter o.l. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta nødvendige oppryddingsarbeider for utstillers regning.

14. Enhver påmelding anses bundet av arrangørens reglement, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Styret i Namsos Næringsforening Arrangement AS avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av dette reglement.

15. P.g.a. merverdiavgiften plikter utstillere som skal selge direkte til forbruker å være registrert i avgiftsmanntallet hos Fylkesskattesjefen. Utenlandske utstillere som skal selge gjenstander direkte til forbruker, må av samme grunn være registrert hos Fylkesskattesjefen gjennom avgiftspliktig norsk representant.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med bodansvarlig:

Jørn Opdahl
Tlf: 99 11 22 00
Epost: [email protected]

Velkommen som utstiller på Namsosmartnan!

www.namsosmartnan.no
NAMSOSMARTNAN 14. – 17. AUGUST 2013
NAMSOS NÆRINGSFORENING